Prodaja

Pred naročilom naših storitev ste dolžni si prebrati splošne pogoje poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani. Pri naročilnici je potrebno navesti, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja in da ste si jih prebrali. Na osnovi tega se sklene pogodba v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov in obligacijskim zakonom na daljavo, ki je enakovredna podpisani pogodbi. Torej kot naročnik naših storitev nosite polno odgovornost, kot pri podpisani pogodbi. Gre namreč za verodostojno listino. V primeru neplačila ali kakšnih drugih neizpolnjevanja te pogodobe ali spore, bo urejalo okrožno sodišče v Ljubljani.

Naročilo: Stranka si je dolžna prebrati splošne pogoje poslovanja in označiti pri naročilu, da se z njimi v celoti strinja. Tukaj ponudnik v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov, želi biti zagotovo prepričan, da si je stranka prebrala te pogoje in se zaveda, da je opravljeno delo, ki ga je naročila potrebno plačati v predpisanem roku.

Ko stranka izpolni naročilnico, dobi avtomatični email (preverite tudi SPAM pošto), kjer so vsi podatki njenega naročila poslani, takoj po opravljenem naročilu.

Ponudnik vedno počaka 2 dni v kolikor stranka se slučajno premisli in šele nato jo kontaktira iz uredništva. Pojasni se stranki, da je storitev opravljena in jo vpraša, kdaj približno bo poravnala račun. Stranka ji sama pove izbrani datum in vsebina dogovora se vedno pošlje na e-mail. Ta korak je nujno potreben, da je razvidno, da je dogovor bil dobro sklenjen, saj je logično, da bi stranka takoj odreagirala in nas kontaktirala.

Počaka se ponavadi 24 ur od poslane e-mail pošte, nato se storitev opravi. Tukaj želimo zagotoviti maksimalno varnost strank pri naročilih. Ponudnik ima program za sledenje elektronske pošte, tako, da je avtomatično obveščen vsakič ko naročnik odpre elektronsko pošto. Zaradi varnosti poslovanja in izogibanja določenih podjetnikov, ki se izgovarjajo, da pošte niso prejeli ima ponudnik s sledilcem verodostojno listino za sodišče.

V kolikor stranka ne pošlje ponudniku reklamacije pisne na e-mail zaposlitve.org@gmail.com maksimalno v roku 3 dni od datuma naročila, se storitev opravi. Pogodba je v vsakem primeru sklenjena in se nadaljne reklamacije ne upošteva. Ker gre za storitveno dejavnost je rok reklamacij določen le do trenutka, dokler ponudnik že ne opravi svoje storitve.

Storitev ponudnika vsebuje programiranje vmesnika za samostojno oddajanje malih oglasov. Torej ni vezano na dejstvo ali ste mali oglas oddali ali ne. Vi ste naročili doživljensko oddajanje malih oglasov. Pripravo tega programa, ki vam bo to omogočil. Ko naročnik poravna račun pa prejme gesla za uporabo tega programa. Torej četudi vaš oglas ni viden na portalu ali niste še oddali oglasa, to ne pomeni, da naročena storitev ni bila opravljena, kajti predmet vašega naročila je programiranje vmesnika, ki se opravi v 3 dneh od datuma naročila.

Vse spore rešuje okrajno sodišče v Ljubljani na podlagi terjatve na podlagi verodostjne listine. Upnik v primeru neplačila uveljavi pravico in z dokazili naročila, odda zahtevek za sodno terjatev.

Naročila po telefonu v skladu z OZ in ZVPOT

________________________

________________________ (v nadaljevanju: naročnik),

ki jo zastopa _______________,

matična številka: ____________,

davčna številka: ________________,

transakcijski račun: ______________,

 

in

B&V, medijska družba d.o.o.

(v nadaljevanju: VZDRŽEVALEC PORTALA),

matična številka: 7278438000

davčna številka: 22665803

transakcijski račun, odprt pri NLB

SI 56 0201 5026 2316 433

skleneta

 

 

POGODBO NA DALJAVO

O STORITVAH UPORABE ZAPOSLITVENEGA SISTEMA ZAPOSLITVE.ORG

št. 43012-06/2018/…..

 

 1. člen

PRAVNA PODLAGA IN PREDMET POGODBE

 

Predmet te pogodbe so storitve. Zajemajo splošno svetovanje in pomoč pri uporabi zaposlitvenega sistema, programiranje vmesnika ali programa, kjer lahko naročnik oddaja oglase, rezervacijo termina za izvedbo del, vpis zaposlitvenega oglasa, stroške priprave pogodb in ostale administrativne stroške, vnos podatkov naročnika ob naročilu na sistem zaposlitve.org, omogočanje uporabe mobilne aplikacije z gesli (programersko delo), trženje oglasa na socialnih omrežjih zaposlitvenega sistema.

 

Pravna podlaga za sklenitev pogodbe je izvedeno naročilo na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali preko telefona v skladu z 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot) in Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ-NPB3) ter poslanega SMS obvestila o opravljeni storitvi na telefonsko številko ______________, iz katerega je jasno razvidno, da gre za plačljivo storitev in da bo storitev opravljena takoj po naročilu. Naročnik je seznanjen, da če si premisli mora, v skladu s splošnimi pogoji te pogodbe, SMS stornirati najkasneje v 8 urah od prejema SMS sporočila. Pri tem mu, v skladu z ZVPot, ni potrebno navesti razloga. Če naročnik ne stornira naročila, se storitev skladu z dogovorom opravi, saj je bil naročnik o tem pisno obveščen.

 

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti storitve iz prvega odstavka tega člena, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal pogodbeno ceno.

 

Pogodbena vrednost po tej pogodbi znaša 75 EUR. Pogodba se sklepa za neopredeljeno obdobje. Torej gre za trajno članarino na portalu, v kolikor naročnik upošteva splošne pogoje poslovanja portala. V primeru kršitev te pogodbe lahko izvajalec prekine dostope naročniku.

 

 

 

 

 1. člen

NAROČANJE STORITEV IN IZVEDBENI ROKI

 

Storitve iz 1. člena je naročnik naročil po telefonu na številki ______________ in v skladu z ZVPot je bil o tem seznanjen tudi v pisni obliki (SMS sporočilo).

 

Na podlagi prejetega naročila izvajalec počaka 8 ur, ali si naročnik premisli. Naročnik ima dovolj časa, da pregleda spletno stran izvajalca in na osnovi tega naročilo stornira. Izvajalec pošlje naročniku v skladu z OZ-NPB3, na osnovi pogodbe na daljavo, račun za opravljeno storitev in pogodbo. Podpis naročnika v skladu z istim zakonom ni potreben, saj je bilo obligacijsko razmerje sklenjeno na daljavo, kar slovenska zakonodaja dopušča.

 

Komunikacija med naročnikom in izvajalcem poteka po telefonu ali elektronski pošti.

 

Izvajalec se zavezuje, da je dolžan svoje storitve opravljati v dogovorjenih rokih. Rok za izvedbo vpisa naročnika v sistem je 48 ur. V tem času mora naročnika poklicati urednica in mu izročiti gesla. V kolikor se naročnik ne oglasi, mu gesla odpošlje po SMS sporočilu.

 

Storitve se opravljajo izključno na lokaciji izvajalca.

 

 1. člen

CENA IN PLAČILNI POGOJI

 

Pogodbeno ceno za storitve iz 1. člena te pogodbe bo naročnik plačal po promocijski ceni, in sicer 75 EUR. Enkrat in nikoli več:

 • administrativni strošek  ____________EUR
 • programerske ure ____________EUR

 

Cene ne vključujejo DDV in zajemajo vse stroške izvajalca, povezane z izvajanjem storitev. Cene po tej pogodbi so fiksne.

 

Izvajalec naročniku pošlje račun, šele ko je storitev na podlagi njegovega naročila opravljena, kar je bil naročnik pisno obveščen v SMS-u. Naročnik izvrši plačilo v 7 dneh od prejema izstavljenega računa in pogodbe na transakcijski račun izvajalca.

 

Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa in prilog te še v istem dnevu pregledal ter izvajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti.

Če naročnik poročila o opravljenem delu ne zavrne delno ali v celoti, v skladu s splošnimi pogoji portala, 9. do 11. členom OZ-NPB3 in pogoji, ki jih ima izvajalec, se njegova reklamacija zavrne. Rok je 8 ur od prejema. Naročnik je dolžan račun plačati v roku, ki je določen v drugem odstavku tega člena.

Izvajalec lahko v primeru zakasnitve plačila zaračuna naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru ponavljanja zamud pri plačilu lahko izvajalec po pisnem opominu vloži postopek za sodno izvršbo na podlagi verodostojne listine.

V primeru, da je na računu napisan krajši rok plačila, kot je dogovorjen s to pogodbo, se obveznosti poravnajo v skladu s pogodbeno določenim rokom.

 

 1. člen

OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVAJALCA

 

Izvajalec se zavezuje izvrševati predmet te pogodbe strokovno in kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik. Izvajalcu ni treba pošiljati na vpogled opravljene storitve naročniku, da se le-ta odloči na podlagi videnega, ali bo storitev plačal ali ne. Storitev mora naročnik plačati, nato ima v skladu s to pogodbo možnost korekcije.

Izvajalec ni odgovoren za rezultate oglaševanja, prav tako ne more vplivati na število prijavljenih oseb in to nikakor ne sme biti razlog za zavrnitev računa. Opravljeno storitev je treba v skladu s 3. členom te pogodbe plačati v roku. Izvajalec tudi ne upošteva osebnih mnenj o kakovosti vsebine.

Izvajalec se zavezuje, da bo storitve opravljal s kvalificiranimi kadri, da bo kakovost opravljenih storitev preverjal in stalno skrbel za odpravo pomanjkljivosti, za katere bo izvedel na podlagi preverjanj ali informacij vseh naročnikov. Izvajalec se obvezuje, da bo zagotovil razpoložljivost tehnične podpore na 051 775-775 vsak delovni dan od 8.00 do 15.00 ure.

 

 1. člen

OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI NAROČNIKA

 

Naročnik se obvezuje, da bo plačal naročeno storitev v pogodbenem roku in da bo izvajalcu ažurno, tudi v primeru plačilne nezmožnosti, posredoval informacije na e-mail in prosil za odlog plačila v pisni obliki. Na osnovi OZ-NPB3 naročnik ne sme in ne more enostransko zavrniti računa in pogodbe, ker na podlagi 9. člena OZ-NPB3 naročnikova obveznost ugasne samo s soglasno voljo udeležencev v obligacijskem razmerju. Nikakor ne sme pošiljati stornacije po pošti, v kolikor izvajalec tega ne odobri, saj si morajo na podlagi 11. člena OZ-NPB3 udeleženci v obligacijskem razmerju prizadevati, da rešujejo spore z usklajevanjem ali na drug miren način. Naročnik na podlagi členov iz 18. poglavja Kazenskega zakonika (KZ-1-NPB4) izvajalca ne sme izsiljevati s prijavami in ga zmerjati, če računa ne stornira. Naročnik se ne sme skrivati, se ne oglašati ne telefon ali ignorirati e-maile. Vse spore je treba reševati na miren način, kot je zapisano v 11. členu OZ-NPB3. V primeru, da naročnik ne upošteva Obligacijskega zakonika, izvajalec ni dolžan stornirati naročila in lahko vloži predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine.

 

 1. člen

POSLOVNA SKRIVNOST

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe kot tudi na čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti je naročnik izvajalcu odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

 

 1. člen

VIŠJA SILA

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe, in ki kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik je dolžan pisno obvestiti izvajalca o nastanku višje sile takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v enem delovnem dnevu. Če naročnik računa zaradi višje sile ni zmožen takoj poravnati, lahko izvajalca prosi za odlog plačila, pri čemer mora natančno definirati rok plačila.

 

 1. člen

KONTAKTNI OSEBI

 

Kontaktna oseba te pogodbe na strani naročnika je _________________, na strani izvajalca pa __________________. Reklamacij ne sprejemamo s strani zakonskih partnerjev, računovodkinj ali oseb, ki storitve niso naročile. Na tovrstne reklamacije nismo dolžni odgovoriti.

 

 1. člen

REŠEVANJE SPOROV

 

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če do sporazumne rešitve ne pride, bosta stranki spore reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

 

 1. člen

KONČNE DOLOČBE

 

Pogodba začne veljati ob prejemu SMS sporočila, ko je pisno razvidno, da bo storitev opravljena, in po sklenjenem telefonskem dogovoru.

 

V skladu z zakonodajo mora SMS sporočilo vsebovati ceno, rok izvedbe storitve in veljavno kontaktno številko, na katero lahko naročnik kadarkoli med delovnim časom pokliče ali odpiše. Naročnik mora biti pisno opozorjen pred pričetkom dela in veljavnosti te pogodbe.

Če naročnik na SMS sporočilo odgovori najkasneje v roku 8 ur in odstopi od pogodbe, je izvajalec dolžan pogodbo prekiniti. Če naročnik na SMS sporočilo ne odgovori se smatra, da se strinja s pogodbo, saj je bil obveščen o poteku dela. Vsako pošiljanje naknadnih SMS sporočil izven tega roka se ne upošteva.

Če je naročnik prejel račun pomeni, da je storitev opravljena in izvajalec nadaljnjih reklamacij ne upošteva.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva izvoda. Podpis te pogodbe ni potreben, saj je veljaven dokument, ki je nastal na podlagi organizirane prodaje. Naročnik nosi polno kazensko odgovornost, kot pri podpisani pogodbi, v skladu z ZVPot in OZ-NPB3.

Ljubljana,

Podpis upnika v skladu z OZ-NPB3 ni potreben.

 

Od dne 9.2.2018 naprej se je podjetje B&V, MEDIJSKA DRUŽBA d.o.o. odpovedalo lastništvo omenjenega portala, zaradi nenehnega nagajana konkurence in korupcije. Od tega datuma naprej ne nosi nobene odgovornosti, kar se tiče vsebine, oglaševalskih akcij in podobno.

Avtorske pravice in polno odgovornost v lastniški strukturi za delovanje portala je prevzelo mednarodno podjetje B&V DESIGN INC, 1090 Vermont Avenue, Washington DC, United States of America. Pristojnost za vse pravne in drugačne ukrepe imajo samo inštitucije, kjer je omenjeno podjetje registrirano.

Portal na slovenskem trgu zastopajo od dne 13.03.2018, različni generalni zastopniki, ki pa ne nosijo odgovornosti za nobeno vsebino na spletni strani ali delovanje in trženje portala.

Naloge generalnega zastopnika so naslednje: Skrb za tehnično podporo v slovenskem jeziku, programiranje in vzdrževanje spletne strani, prodaja slovenskim uporabnikom. Zastopniki niso odgovorni za trženje in pošiljanje reklam.

Generalni zastopniki niso pooblaščeni za stornacije in le opravijo storitev, glede na izvedeno naročilo. V primeru stornacij se je potrebno obrniti na reklamacijski oddelek portala zaposlitve.org@gmail.com

Lastniki tega portala so: Več kot 500 slovenskih podjetnikov, ki so ga s prostovoljnimi prispevki zgradili. Spisek vseh podjetij, ki so gradila portal, lahko najdete na povezavi: