Za uporabnike portala PRAKSA.ORG in ZAPOSLITVE.ORG ni potrebna prijava. Samo vpišite vaš email naslov spodaj in oddate oglas! Za vse ostale, ki niso člani se plača 75 EUR enkrat in nikoli več. Ko oddate oglas, se reklamacija več ne upošteva!

Leave this blank if the location is not important
    Poudarite svoje zahteve za razpisano delovno mesto. Označite zahtevano!
    Datum zaključka razpisa za nove prijave
    Bi radi dovolili kandidatom, da se prijavijo s svojim lastnim facebook profilom?

    Company Details